FAQs Complain Problems

वार्ड नं. ७ ( फुलबरीया )

क्र.स

नाम

पद

मोबाइल न. 

कैफियत

राम दयाल ठाकुर बरही

वडा अध्यक्ष

९८५२८३०४६३

भगवान बाबु यादव

वडा सचिव

९८०७७८८३१४

रुबी कुमारी साह 

स. कम्प्युटर अपरेटर

९८१९७४४८७६

गफार शेख

सदस्य

९८२२३०१६१९

 

सुमिन्त्रा देवी यादव

सदस्य

९८१४७०१४९०

 

मामु राना मगर

सदस्य

९८१९९४५११९

 

राम कुमारी देवी मोची

सदस्य

९८१३५४४०८१

 

अमित कुमार मण्डल

कार्यालय सहयोगी

९८१२००८२८५

 

Undefined
Ward Contact Number: 
९८५२८३७६०७/९८६१६७६७६१
Weight: 
0