सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा

Sunrise Bank Limited
Prabhu Bank Limited
Siddharth Bank Limited

आदरणीय लाभग्राही महानुभावहरु, 

सामाजिक सुरक्षाको प्रथम चौमासिक भत्ता तल टास गरिएको निम्न मिति गते र सोहि बैंकमा वितरण भैरहेको जानकारी गराईन्छ |

तपसिल

१. सिद्धार्थ बैंक लि. मिर्चैया           २०७७-१०-११ देखि २०७७-१०-२३ सम्म

        वडा न. ५, ७, १२

२. प्रभु बैंक लि. मिर्चैया             २०७७-१०-१२ देखि २०७७-१०-३० सम्म

       वडा न. ६,८,११

३. सनराईज बैंक लि. मिर्चैया         २०७७-१०-०६ देखि २०७७-१०-२८ सम्म

      वडा न. ३,४,१० 

 

- पंजीकरण शाखा