सहायक कम्प्युटर अपरेटर पद को लिखित, परीक्षाको नतिजा