स.कम्प्युटर अपरेटरको उम्मेदवारहरुको रोल न. निर्धारण गरिएको बारे