छात्रवृति सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना

LUMBINI INTERNATIONAL ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY मा MASTERS IN DISASTER RISK ENGINEERING AND MANAGMENT