न.पा . भित्रको पोखरीहरु र हट बजारहरुको ठेक्का परेकाे ठिक्दारहरुकाे लिस्ट ।।