FAQs Complain Problems

वडा नं. ११

क्र.स

नाम

पद

मोबाइल न. 

कैफियत

चन्द्र दिप कुमार यादव वडा अध्यक्ष ९८२४९२६२५२
भगवान यादव वडा सचिव ९८०७७८८३१४
प्रदिप कुमार मण्डल स. कम्प्युटर अपरेटर ९८१७७८३२४६
असलानी देवी मण्डल सदस्य ९८१६७७८४६७ महिला सदस्य
झगरु माझी सदस्य   खुला सदस्य
मनिक यादव सदस्य ९८२४७३४०६० खुला सदस्य
पारो देवी पासमान सदस्य ९८१११७८६६५६ द.म. सदस्य
रामचन्द्र मण्डल कार्यालय सहयोगी ९८२७७४२०९३ प्रशासन

 

Undefined
Population: 
5937
Ward Contact Number: 
9862913755 "वडा सचिव"
Weight: 
0