वडा नं.१०

वडा अध्यक्षको नाम: रामचन्द्र मण्डल, वडा सचिवको नाम: संजय साह, google location: 26.810417,86.255972

Undefined
Population: 
४४२३
Ward Contact Number: 
९८५२८३७६१० ( वडा अध्यक्ष ), ९८०४२५३२०२ (वडा सचिव)