FAQs Complain Problems

वडा नं.१०

क्र.स

नाम

पद

मोबाइल न. 

कैफियत

संजय कुमार साह

वडा अध्यक्ष

९८५२८३२६११

सन्जिब कुमार महतो

वडा सचिव

९८१६७६८२९०

कुलदिप कुमार यादव

स. कम्प्युटर अपरेटर

९८१९८४९१३१

परिक्षण कामती

सदस्य

९८१६७४५२१९

 

राम कुमारी महतो

सदस्य

९८२५७८९७५१

 

 

सहयोगिया सदा

सदस्य

९८२२३००६८७

 

फुलेसरी चमरनी

सदस्य

९८१४७३१८४४

 

रामनाथ साह

कार्यालय सहयोगी

   

 

Undefined
Population: 
४४२३
Ward Contact Number: 
९८५२८३७६१० ( वडा अध्यक्ष ), ९८०४२५३२०२ (वडा सचिव)
Weight: 
0