सूचना तथा समाचार

सहकारी खेती साना सिंचाई तथा मल विउ ढुवानी कार्यक्रम (साना सिंचाई निर्माण/ मर्मत संभार) कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना ।

सूचना ! सूचना ! सूचना ! प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत यस मिर्चैया नगरपालिका भित्र १८-५९ वर्षका स्थाई बसोबास गरेका इच्छुक बेरोजगार नागरिकहरुले आफ्नो वडा कार्यालयमा गएर चैत्र मसान्त सम्म वेरोजगार निवेदन फारम भर्न सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ ।