वडा नं. ९

वडा अध्यक्षको नाम: मोहन पोखेल, वडा सचिवको नाम: विन्देश्वर साह, google location: 26.841028,86.302472

Undefined
Population: 
३८४८
Ward Contact Number: 
९८५२८३७६०९ (वडा अध्यक्ष), ९८४२८७५२९९ (वडा सचिव)